Ochrana osobných údajov

Úvod

Spoločnosť Caparol Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 15/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO 35684992, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel Sro, vložka 10510/B, vo veci Caparol Slovakia s.r.o, Galvaniho 15/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 110/2019 Z. z, o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom Vami poskytnutých osobných údajov, ktorý zaviedol, dodržiava a pravidelne aktualizuje opatrenia na zabezpečenie maximálnej ochrany spracúvaných osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patria aj tieto zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sumarizujú základné informácie o tom, aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, po akú dobu, za akým účelom a komu ich poskytuje.

Prevádzkovateľ ako jedno z opatrení vymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá je vám k dispozícii v prípade otázok alebo nezrovnalostí pri spracúvaní osobných údajov alebo pri uplatňovaní vašich práv, a to na e-mailovej adrese obchod@caparol.sk alebo na doručovacej adrese Caparol Slovakia s.r.o., sídlom Galvaniho 15/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04.

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje najmä na tieto účely:

  • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
  • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)
  • Ďalšie údaje (fotografia účtenky)

Účely spracúvania osobných údajov a ich právny základ

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu v rámci Vašej účasti v Akcii, ktorý je vymedzený úplnými pravidlami Akcie „Dovolenka s Caparolom“ (ďalej len „Pravidlá“) a s tým súvisiace prípadné právne nároky v prípade splnenia podmienok na získanie výhry, t. j. realizácia a vyhodnotenie Akcie vrátane následného zaslania alebo doručenia výhry. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou sa rozumie účasť v Akcii, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, t. j. prijatie a zaznamenanie údajov prostredníctvom webovej stránky súťaže. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na účasť na Akcii; bez poskytnutia osobných údajov nie je možná účasť na Akcii ani jej realizácia zo strany Správcu.

Prenos osobných údajov

Správca je oprávnený odovzdať vaše osobné údaje tretím stranám v rozsahu potrebnom na realizáciu a vyhodnotenie Akcie alebo plnenie iných povinností. Prevádzkovateľ tiež odovzdáva osobné údaje osobám poskytujúcim služby na prevádzku a správu webovej stránky www.dovolenkascaparolom.sk, prípadne iným dodávateľom technológií a poskytovateľom marketingových služieb. Zoznam týchto tretích strán je na požiadanie k dispozícii u zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ môže osobné údaje preniesť aj v prípade plnenia zákonnej povinnosti (napr. na žiadosť Polície Slovenskej republiky) alebo pri ochrane svojich práv. Prenos osobných údajov tretím stranám sa vždy uskutočňuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pri dodržaní najvyššieho štandardu ochrany osobných údajov, ktorý zabezpečuje riadne zachovanie vašich práv a ochranu vášho súkromia. Osobné údaje sa neprenášajú do krajín mimo EÚ, EHP alebo medzinárodných organizácií.

Medzi vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov patrí najmä právo:

  • na prístup k vašim osobným údajom,
  • na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa GDPR,
  • obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa GDPR,
  • na prenosnosť údajov a podanie námietky, ak sú splnené podmienky podľa GDPR,
  • právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ak máte pocit, že sa s vašimi osobnými údajmi nenakladá v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prostredníctvom kontaktov uvedených na začiatku týchto zásad je vám v prípade akýchkoľvek nejasností a pri uplatňovaní vašich práv k dispozícii náš úradník pre ochranu osobných údajov.

Doba spracovania

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracúvať najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely, na ktoré sa spracúvajú, avšak nie dlhšie ako 2 (dva) roky od začiatku propagačnej akcie. Následne bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov po obmedzenú dobu 3 (troch) rokov na účely ochrany práv Prevádzkovateľa (na účely prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu, obrany proti uplatneným nárokom, vymáhania pohľadávok) z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, dlhšie len pre víťazov, ak to vyžaduje osobitný právny predpis.

Odoslaním registračného formulára na súťažnom webe potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany a spracúvania osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate a súhlasíte s nimi.