Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá (ďalej len „pravidlá“) sú jediným dokumentom, ktorý je záväzný pre pravidlá súťaže „Súťaž o zájazd pre zákazníkov spoločnosti Caparol v hodnote 2 000€, 1 200€ a 800€“ (ďalej len „súťaž“).

Výkladové ustanovenia

Predajné miesto – v týchto pravidlách sa ním rozumie zoznam predajní Usporiadateľa alebo jeho obchodných partnerov uvedený v prílohe č. 1.

Vybraný výrobok – v týchto pravidlách sa tým rozumie tovar uvedený v prílohe 1.

Doklad o kúpe – v týchto pravidlách sa ním rozumie akýkoľvek doklad potvrdzujúci kúpu Vybraného výrobku.

Účastník – v týchto pravidlách sa ním rozumie každá právnická alebo fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, ktorá sa zapojí do súťaže a dodrží pravidlá tejto súťaže.

Výherca – na účely týchto pravidiel sa tým rozumie účastník, ktorého doklad o kúpe je vyžrebovaný ako výherca prvej, druhej alebo tretej ceny; rozumie sa tým aj fyzická osoba splnomocnená výhercom, ktorá je právnickou osobou.

Registrácia dokladu – v týchto pravidlách sa tým rozumie vyplnenie kontaktných alebo osobných údajov účastníkom na webovej stránke www.dovolenkascaparolom.sk a nahratie vyfotografovaného alebo naskenovaného dokladu o kúpe. Účastník môže zaregistrovať len 3 doklady za deň.

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Caparol Slovakia s.r.o., IČO 35684992, so sídlom Galvaniho 15/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka 10510/B (ďalej len „organizátor“ alebo „Caparol“).

 1. Dátum a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 3. júla 2023 (0:00 hod.) do 31. augusta 2023 (23:59 hod.) (ďalej len „doba konania súťaže“). Súťaž bude prebiehať v sieti predajní usporiadateľa, ako aj v

Zoznam predajných miest je k dispozícii na internetovej stránke www.dovolenkascaparolom.sk.

 1. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každý zákazník Usporiadateľa (t. j. akákoľvek osoba), ktorý splní všetky podmienky súťaže.

V prípade fyzických osôb len osoba staršia ako 18 rokov.

Zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke sú zo súťaže vylúčení podľa 22 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade akéhokoľvek podozrenia z porušenia týchto pravidiel zo strany účastníka súťaže alebo inej osoby, ktorá účastníkovi pomohla získať výhru, vylúčiť takéhoto účastníka zo súťaže bez nároku na výhru a bez udania dôvodu.

     4. Výhra

Predmetom súťaže je poukaz na zájazd podľa podmienok súťaže, ktorý sprostredkuje spoločnosť Invia.sk, s.r.o., IČO 35884797 so sídlom Dunajská 4, Bratislava 811 08, v hodnote

 • 2 000€ (ďalej len „prvá cena“),
 • 1 200€ (ďalej len „druhá cena“),
 • a 800€ (ďalej len „tretia cena“).

(prvá cena, druhá cena a tretia cena sa ďalej spoločne a jednotlivo označujú ako „cena“).

 1. Prihlásenie do výberového konania a registrácia dokumentu

Účastník sa do súťaže zapojí zakúpením jedného z vybraných výrobkov na niektorom z predajných miest v období trvania súťaže a zaregistrovaním dokladu, čím zároveň vyjadrí súhlas s týmito pravidlami.

 1. Zásady a podmienky súťaže

Na súťaž sa vzťahujú tieto pravidlá:
– účastník môže vykonať ľubovoľný počet registrácií dokladov za predpokladu, že si zakúpi vybraný výrobok
a registrácia dokladu sa uskutoční počas obdobia trvania súťaže.
– ak je účastník fyzickou osobou, podmienkou jeho účasti v súťaži je jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri bod 9 týchto pravidiel; ďalšie podmienky sú uvedené v bode 3 týchto pravidiel).
– Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť.

Je zakázané predávať výhru prostredníctvom internetu a reklamných služieb; ak sa to zistí, výherca je povinný výhru vrátiť, a ak to nie je možné, nahradiť spoločnosti Caparol jej hodnotu.

 1. Zdaňovanie výhry

Výhra podlieha zdaneniu osobitnou sadzbou dane v súlade s § 36 zákona o dani z príjmov (zrážková daň). Zrážkovú daň odvedie organizátor súťaže.

 1. Výber výherných dokumentov – žrebovanie

Do 10 dní po skončení doby trvania súťaže sa uskutoční výber výherných nákupných dokladov formou žrebovania (ďalej len „žrebovanie“). Žrebovanie sa uskutoční v sídle organizátora za prítomnosti prokuristu spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o. a 2 svedkov z radov zamestnancov. O žrebovaní bude vyhotovený písomný záznam.
Žrebovanie sa uskutoční takto:
– Najprv sa vyžrebuje výherný doklad o kúpe v súvislosti s treťou cenou (tento doklad bude z ďalšieho žrebovania vylúčený).
– Potom sa vyžrebuje výherný doklad o kúpe druhej ceny (tento doklad bude z ďalšieho žrebovania vylúčený).
– Potom sa vyžrebuje výherný doklad o kúpe prvej ceny (tento doklad bude vylúčený z ďalšieho žrebovania).
Po vyžrebovaní výherných dokladov o nákupe bude výherca identifikovaný a kontaktovaný organizátorom prostredníctvom zvoleného kontaktného e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 3 dní po žrebovaní.
Čísla výherných dokladov o kúpe budú zverejnené na webovej stránke www.dovolenkascaparolom.sk po dobu 30 dní od skončenia súťaže.
Výhra bude odovzdaná osobne v sídle Usporiadateľa vo vzájomne dohodnutom termíne a počas bežnej pracovnej doby, najneskôr však do konca septembra 2023.
Právnická osoba je oprávnená vyslať vo svojom mene splnomocneného zástupcu.
Každý výherca, ktorý sa s Usporiadateľom nedokáže dohodnúť na termíne odovzdania výhry a ktorý odmietne tri termíny ponúknuté Usporiadateľom, stráca nárok na výhru v prospech náhradného výhercu. V takom prípade Usporiadateľ uskutoční náhradné žrebovanie do jedného týždňa od predloženia dokladov o kúpe, ktoré neboli vylúčené z ďalšieho žrebovania, a zabezpečí odovzdanie výhry náhradnému výhercovi v súlade s predchádzajúcim odsekom.

Ak sa aj náhradný výherca zachová tak, že výhra prepadne, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.
Výherca berie na vedomie a súhlasí s prevzatím výhry s tým, že Usporiadateľ je oprávnený vyhotoviť obrazový alebo zvukový záznam z odovzdania výhry na reklamné účely a Účastník nemá nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s takýmito záznamami a ich zverejnením.

Výherca môže nahrávanie odmietnuť a Usporiadateľ vyhotoví záznam bez zachytenia jeho podobizne.
Usporiadateľ má právo overiť totožnosť výhercu za účelom prevzatia výhry (to znamená overenie dokladu totožnosti). Ak sa výherca odmietne identifikovať a poskytnúť informácie potrebné na overenie svojej totožnosti, výhra prepadá. Usporiadateľ ďalej overí doklad o kúpe.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za neoznámenie výhry v prípade zmeny kontaktných údajov.

 1. Spracovanie osobných údajov

Usporiadateľ spracúva tieto osobné údaje:
Meno a priezvisko,
e-mailová adresa,
telefónne číslo a údaje na overenie totožnosti účastníka súťaže (náhradného výhercu).
K uvedeným osobným údajom organizátor priradí číslo dokladu o kúpe.

Toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu organizátora, t. j. na účely realizácie súťaže, informovania účastníka o výhre a odovzdania výhry. Uvedené osobné údaje budú spracúvané len počas trvania súťaže a po dobu nevyhnutnú na informovanie účastníka o výhre a odovzdanie výhry a na marketingové účely organizátora, a to až do prípadného odvolania súhlasu so spracúvaním.

Osobné údaje výhercu a náhradníka budú spracúvané počas trvania súťaže a po dobu nevyhnutnú na informovanie o výhre a odovzdanie výhry a na marketingové účely organizátora, a to až do prípadného odvolania súhlasu so spracovaním, s výnimkou spracúvania na účely plnenia zákonných povinností (napr. účtovná evidencia výhry).
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.dovolenkascaparolom.sk.

Registráciou dokumentu účastník ďalej súhlasí so zasielaním informačného bulletinu. Účastník je oprávnený tento súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mail alebo do sídla organizátora.

 1. Ďalšie podmienky súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, prerušiť, zrušiť bez udania dôvodu.
alebo zmeniť jej pravidlá.
Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo nahradiť predmet výhry bez uvedenia dôvodu.

Usporiadateľ nepreberá voči účastníkom žiadne záväzky a títo nemajú nárok na žiadne iné výhody od usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy vyplývajúce z prenosu údajov elektronickými prostriedkami.
Účastník sa zaväzuje uvádzať v súťaži len pravdivé údaje.
Súťaž a vzťahy medzi Účastníkom súťaže a Usporiadateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Súťaž je propagačnou (reklamnou) súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona o hazardných hrách.
Účelom súťaže je propagácia služieb usporiadateľa.

Účastník môže kedykoľvek kontaktovať Usporiadateľa na adrese uvedenej v záhlaví týchto Pravidiel alebo na e-mailovej adrese: obchod@caparol.sk

Tieto pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke www.dovolenkascaparolom.sk.

Príloha č. 1 zoznam vybraných výrobkov – všetky výrobky Caparol s druhovým označením – interiérové a fasádne farby, penetrácie, laky a lazúry, omietky, armovacie a lepiace tmely.